Menu Sluiten

Algemene voorwaarden DaKo Fotografie


1.Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Fotograaf: DaKo Fotografie, KvK nummer: 76240193, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.3. Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts) personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
1.5. Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
1.6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
1.8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
1.9. Aw: Auteurswet 1912.

2. Toepassing
2.1. Bij het afnemen van producten en/of diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden van DaKo Fotografie. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat enkel schriftelijk en voor de sluiting van de overeenkomst kenbaar maken.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze opsomming is niet limitatief. Na het eindigen van de overeenkomst/het voltooien van de opdracht zijn de voorwaarden zoals gesteld van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.3. Afspraken, bepalingen en voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door de fotograaf met de opdrachtgever op schrift is afgesproken. Indien dit niet het geval is, vallen zowel de fotograaf als opdrachtgever terug op deze algemene voorwaarden.
2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Boeking fotoshoot
3.1. Een fotoshoot boeken kan per e-mail, via het contactformulier op de website, via een privé bericht op social media of telefonisch.
3.2. Bij een offerteaanvraag doet de fotograaf een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
3.3. Alle offertes zijn volledig vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft, tot 48 uur na verzending van een offerte, het recht om haar aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.
3.4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.5. De offerte verliest zijn geldigheid 14 dagen na datum van verzending door de fotograaf, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de fotograaf en opdrachtgever.
3.6. De fotograaf en opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.
3.7. Opdrachtgever dient het aanbod nadrukkelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar hier wel naar handelt (bijvoorbeeld door het afspreken van een tijd en plaats om foto’s te maken) wordt dit gezien als aanvaarding van de overeenkomst en zijn de voorwaarden volgens deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.8. De fotograaf houd zich het recht voor een opdracht te weigeren/annuleren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
3.9. Na de aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

4. Fotoshoot
4.1. Je kiest voor DaKo Fotografie omdat de stijl van fotograferen je aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
4.2. De fotograaf spant zicht in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot.
4.3. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4.4. Train je hond/paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als je hond/paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4.5. Zorg dat je hond/paard klaar staat als de fotograaf komt. Laat de fotograaf niet onnodig wachten. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
4.6. De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.
4.7. Indien flinke schade aan je gezicht of je dier kort voor de fotoshoot is ontstaan (denk aan blauw oog, schaafwonden, etc.) kan contact worden opgenomen met de fotograaf om te overleggen om de afspraak te verplaatsen.

5. Levering
5.1. Uit iedere fotoshoot zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoshoot is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan je te tonen. Je kan geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
5.2. De foto’s worden op een persoonlijke en beveiligde webpagina geplaatst, waar je de foto’s in klein formaat met watermerk kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit je je selectie kunt maken. Je selectie kun je kenbaar maken door de foto te markeren via het hartje. Deze contactfoto’s mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden, op welke wijze dan ook.
5.3. Vanaf het moment dat je je selectie aan de fotograaf doorgeeft, gaat de fotograaf de foto’s naar eigen inzicht bewerken.
5.4. De gekozen foto’s ontvangt de opdrachtgever digitaal in hoge resolutie en zijn alleen te gebruiken voor afdrukken, voor privé gebruik. Tevens ontvangt de opdrachtgever dezelfde foto’s digitaal in lage resolutie, voorzien van een watermerk van DaKo Fotografie, die te gebruiken zijn voor social media of anders wanneer schriftelijk is afgesproken. De opdrachtgever dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.
5.5. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
5.6. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
5.7. Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, digitaal, per gewone post of persoonlijk ophalen door de opdrachtgever in Montfoort. Indien de opdrachtgever dit wenst, kan een product per aangetekende post verzonden worden. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.8. Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om je bestelling zelf af te halen bij de fotograaf in Montfoort. Kies je ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor eigen risico.
5.9. Levering geschiedt niet eerder dan de volledige betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
5.10. De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt. De fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken verzorgen.
5.11. Je fotoshoot en de foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Door een fotoshoot te boeken geef je te kennen dat je met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fotoshoots en (na)bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
6.2. Betaling dient voorafgaand aan de fotoshoot per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een digitale factuur met daarop een omschrijving van de fotoshoot, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
6.3. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien je het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan hebt binnen de betalingstermijn, ontvang je een betalingsherinnering. Je hebt dan 7 dagen de tijd het openstaande bedrag te voldoen. Is de betaling niet op tijd voldaan, dan behoudt de fotograaf het recht de fotoshoot op te schorten of te annuleren.
6.4. Indien de fotoshoot binnen 14 dagen plaatsvindt en je kiest voor betaling per bank, word je verzocht de betaling per omgaande te voldoen.
6.5. Indien je achteraf foto’s wilt nabestellen, ontvang je een digitale factuur. Wanneer het volledige bedrag door de fotograaf is ontvangen, wordt het bewerken van de foto’s gestart.
6.6. De levertijd van de foto’s kan per moment verschillen. Je kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
6.7. De fotograaf rekent geen aanbetaling. Echter worden er bij annulering wel kosten in rekening gebracht. Zie ook ‘annulering en opschorting’ in deze algemene voorwaarden.

7. Cadeaubonnen
7.1. Je kan bij DaKo Fotografie een cadeaubon bestellen, voor elk gewenst bedrag. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
7.2. Je dient het bedrag van de cadeaubon in het geval van ophalen direct contant te betalen. Wanneer je ervoor kiest om de cadeaubon per post te laten versturen, wordt de cadeaubon pas verstuurd wanneer je het bedrag van de cadeaubon en de verzendkosten per factuur hebt overgemaakt. Wanneer er niet betaald wordt, wordt de cadeaubon ongeldig verklaart. 
7.3. De cadeaubon is gepersonaliseerd. De cadeaubon kan hierdoor niet retour genomen worden.
7.4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.  
7.5. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door DaKo Fotografie, hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
7.6. Je kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van DaKo Fotografie.
7.7. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7.8. Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde. Je ontvangt geen geld of tegoed retour indien je bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 
7.9. Er kan één cadeaubon per persoon, per fotoshoot/bestelling worden ingezet.
7.10. Bij verlies van de cadeaubon is DaKo Fotografie niet aansprakelijk, de fotoshoot kan alleen doorgaan bij het inleveren van de cadeaubon.

8. Annulering en opschorting
8.1. Bij annulering door de opdrachtgever tussen 2 weken en 2 dagen voor aanvang van de fotoshoot, bedragen de annuleringskosten 50% van het afgesproken tarief.
8.2. Bij annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot, op de dag zelf of wanneer de opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt voor de fotoshoot, is het volledige fotoshoot tarief verschuldigd en er wordt geen restitutie verleend.
8.3. Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.
8.4. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en slechte weersomstandigheden (regen, zeer donkere lucht), het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal er in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
8.5. De fotograaf behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

9. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
9.1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.
9.2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 10.1 een officiële klacht is ingediend bij de fotograaf.
9.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
9.4. Je bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
9.5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor eigen risico.

10. Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie
10.1. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. Je koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien je een foto wil gebruiken of publiceren voor commerciële doeleinden, moet je hiervoor altijd voorafgaand schriftelijke toestemming vragen aan de fotograaf. Er zal een passende vergoeding worden besproken. Je mag aangeschafte digitale foto’s wel op je persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht, maximaal formaat 2048px langste zijde).
10.2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf, deze moet je op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
10.3. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als je bijvoorbeeld je paard of hond verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
10.4. Als houder van het auteursrecht mag de fotograaf de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om je op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
10.5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Fotograaf: DaKo Fotografie (tag naar de pagina)” of “Fotograaf: www.dakofotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met een minimum bedrag van € 50,-.
10.6. Bij openbaarmaking/publicatie dien je terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
10.7. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.
10.8. De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens van opdrachtgever (email, telefoon, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.

11. Voorbehoud wijzigen Algemene Voorwaarden
11.1 Het is de fotograaf te allen tijden toegestaan om de algemene voorwaarden te wijzigen.

12. Licenties
12.1. Daniëlle Kock is als fotograaf/eigenaar van DaKo Fotografie bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan.
12.2. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
12.3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
12.4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatierechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
12.5. Exclusieve exploitatierechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf.
12.6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
12.7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.

13. Overige bepalingen
13.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de andere bepalingen van toepassing.
13.3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer zij zich beiden voldoende hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.

Daniëlle Kock
DaKo Fotografie
Th Elsenstraat 37
3417 WX Montfoort
KvK 76240193
BTW 199748858B01